რისი მოძებნა გსურს?

პრო­ექ­ტი „ლი­ტო­რა­ტო­რი“ თავს უყ­რის წიგნ­ზე შეყ­ვა­რე­ბულ ახალ­გაზ­რდებს, რო­მელ­თაც სურთ თა­ვი­ან­თი გა­მოც­დი­ლე­ბა და შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი სხვა­დას­ხვა კლა­სი­კურ თუ თა­ნა­მედ­რო­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რულ ნა­წარ­მო­ებ­ზე სხვებ­საც გა­უ­ზი­ა­რონ.


ჩვე­ნი მი­ზა­ნია ახალ­გაზ­რდებ­ში წიგ­ნის გავ­რცე­ლე­ბა და წიგ­ნის სიყ­ვა­რუ­ლის და­ნერგვა. ასე­ვე, სა­ი­ტე­რე­სოა, მათ თა­ვი­ან­თი ნა­აზ­რე­ვი ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბონ და სხვებს გა­უ­ზი­ა­რონ. ეს წიგ­ნით და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს ახა­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა.