სოფელ არგვეთაში„ბიბლუსის“ ახალი, 63–ე ფილიალი გაიხსნა - ბიბლუსი
სოფელ არგვეთაში„ბიბლუსის“ ახალი, 63–ე ფილიალი გაიხსნა

წიგ­ნე­ბის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ „ბიბ­ლუსს“, კი­დევ ერთი, რი­გით 63–ე ფი­ლი­ა­ლი და­ე­მა­ტა. ახა­ლი ფი­ლი­ა­ლი 16 ივ­ლისს ზეს­ტა­ფო­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში, სო­ფელ არ­გვე­თა­ში ოფი­ცი­ა­ლუ­რად გა­იხ­სნა. იგი „ვი­სო­ლის“ მულ­ტი­ფუნ­ქცი­უ­რი სად­გუ­რის სივ­რცე­ში მდე­ბა­რე­ობს. გახ­სნის ღო­ნის­ძი­ე­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ მი­ნის­ტრი მა­მუ­კა ბახ­ტა­ძე და­ეს­წრო.

რო­გორც „ბიბ­ლუს­ში“ გან­მარ­ტა­ვენ, მათ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ წიგ­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს ყვე­ლა რე­გი­ონ­ში ფარ­თოდ ხელ­მი­საწ­ვდო­მი გახ­დეს.

„ჩვე­ნი მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლი საკ­მა­ოდ სწრა­ფად ფარ­თოვ­დე­ბა და ეს ტემ­პი სა­მო­მავ­ლო­დაც შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა. ჩვე­ნი მი­ზა­ნია, ფი­ლი­ა­ლე­ბი ქვეყ­ნის ისეთ წერ­ტი­ლებ­ში გა­იხ­სნას, სა­დაც ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბას მათ­თვის სა­სურ­ველ წიგ­ნებ­ზე წვდო­მა შე­ზღუ­დუ­ლი აქვს. ახალ­გაზ­რდე­ბის­თვის ამას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს, რად­გან გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი ახალ­გაზ­რდო­ბა ქვეყ­ნის სწო­რი კუ­თხით გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის გა­დამ­წყვე­ტია,“ - აცხა­დე­ბენ „ბიბ­ლუს­ში“.

„ბიბ­ლუ­სი“ მუდ­მი­ვად ცდი­ლობს გა­ნათ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. კომ­პა­ნი­ის ის­ტო­რია იო­სე­ბი­ძის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე პა­ტა­რა მა­ღა­ზი­ით და­ი­წყო, რო­მელ­მაც დიდი ინ­ტე­რე­სი გა­უ­ჩი­ნა სა­ზო­გა­დო­ე­ბას. სწო­რედ ამის შემ­დეგ გა­ი­ზარ­და მო­თხოვ­ნა წიგნ­ზე და დღეს უკვე არ­გვე­თა „ბიბ­ლუ­სის“ რი­გით 63-ე ფი­ლი­ა­ლია.

მა­ღა­ზია დი­ლის 10:00-დან სა­ღა­მოს 18:00-მდე იმუ­შა­ვებს და საყ­ვა­რელ მკი­თხველს და­ე­ლო­დე­ბა. აქ ნე­ბის­მი­ერ მსურ­ველს შე­ეძ­ლე­ბა შე­ი­ძი­ნოს მის­თვის სა­სურ­ვე­ლი მხატ­ვრუ­ლი, სა­ბავ­შვო თუ სა­მეც­ნი­ე­რო ლი­ტე­რა­ტუ­რა, იპო­ვოს სა­ჭი­რო სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბი მყუდ­რო და თბილ გა­რე­მო­ში.