როგორ მოვემზადოთ სკოლისთვის 50 ლარიანი და 100 ლარიანი ბიუჯეტით - ბიბლუსი
როგორ მოვემზადოთ სკოლისთვის 50 ლარიანი და 100 ლარიანი ბიუჯეტით

ახა­ლი სას­წავ­ლო წლის და­წყე­ბას­თან ერ­თად, სას­კო­ლო სამ­ზა­დი­სი კი­დევ უფრო აქ­ტუ­ა­ლუ­რი ხდე­ბა. სად შე­ვი­ძი­ნოთ სკო­ლის­თვის სა­ჭი­რო ნივ­თე­ბი და რო­გორ შე­ვარ­ჩი­ოთ ყვე­ლა­ზე ხა­რის­ხი­ა­ნი პრო­დუქ­ცია ჩვენ­თვის მი­სა­ღებ ფა­სად – ეს იმ შე­კი­თხვე­ბის მცი­რე ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია, რო­მე­ლიც ახლა თით­ქმის ყვე­ლა მოს­წავ­ლეს და მშო­ბელს აქვს.

წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლი „ბიბ­ლუ­სი“, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით 57 ფი­ლი­ალს აერ­თი­ა­ნებს, შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გაძ­ლევთ, თქვენ­თვის სა­ჭი­რო სას­კო­ლო ნივ­თე­ბი, მათ შო­რის, ჩან­თე­ბი, პენ­ლე­ბი და სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბი ერთ სივ­რცე­ში შე­ი­ძი­ნოთ.

„ბიბ­ლუს­ში“ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პრო­დუქ­ცი­ის მთა­ვა­რი გან­მას­ხვა­ვე­ბე­ლი თვი­სე­ბა უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხია. ფა­სე­ბი კი ყვე­ლა სეგ­მენ­ტის მომ­ხმა­რე­ბელ­ზეა გათ­ვლი­ლი. ჩან­თე­ბის ფასი 19.95 ლა­რი­დან იწყე­ბა, პენ­ლე­ბი - 4.95 ლა­რი­დან, სა­ხა­ტა­ვი რვე­უ­ლე­ბი - 0 .95 ლა­რი­დან, ფან­ქრე­ბი კი მხო­ლოდ - 1.95 ლა­რი­დან.

„ბიბ­ლუ­სის“ კი­დევ ერთი უპი­რა­ტე­სო­ბა კი ისაა, რომ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნი­დან სა­სურ­ვე­ლის შერ­ჩე­ვა ონ­ლა­ინ, სახ­ლი­დან გა­უს­ვლე­ლა­დაც შე­გიძ­ლი­ათ. კომ­პა­ნი­ის ვებგ­ვერ­დი www.biblusi.ge საკ­მა­ოდ მარ­ტი­ვი ინ­ტერ­ფე­ი­სით კო­მოფ­ტულ ვაჭ­რო­ბას გთა­ვა­ზობთ.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ 20 ლა­რის ან მეტი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის შე­ნა­ძენ­ზე ტრან­სპორ­ტი­რე­ბა, სა­ქარ­თვე­ლოს ნე­ბის­მი­ერ ქა­ლაქ­სა თუ სო­ფელ­ში უფა­სოა.