რა არის საუკეთესო საჩუქარი თანამედროვე ბავშვებისთვის? - ბიბლუსი
რა არის საუკეთესო საჩუქარი თანამედროვე ბავშვებისთვის?

ალ­ბათ, არ არ­სე­ბობს ადა­მი­ა­ნი, ვი­საც სა­ჩუ­ქა­რი არ უყ­ვარს. გან­სა­კუთ­რე­ბით კი ბავ­შვებს უხა­რი­ათ სა­ჩუქ­რე­ბი. ეს მათ­თვის კარ­გი ჯილ­დო და მო­ტი­ვა­ტო­რია. მაგ­რამ რე­ა­ლუ­რად რა არის კარ­გი სა­ჩუ­ქა­რი ბავ­შვის­თვის? ამის მო­ფიქ­რე­ბა მარ­ტი­ვი ნამ­დვი­ლად არაა. რად­გან სა­ჩუქ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც ბავ­შვებს მოს­წონთ, ხში­რად მი­უ­ღე­ბე­ლია მათი მშობ­ლე­ბის­თვის. ხოლო მშობ­ლე­ბის მო­სა­წო­ნი სა­ჩუ­ქა­რი ბავ­შვებს უმე­ტეს შემ­თხვე­ვა­ში არ აბედ­ნი­ე­რებს. რო­გორ მოვ­ძებ­ნოთ ოქ­როს შუ­ა­ლე­დი?

ფსი­ქო­ლო­გე­ბი გვირ­ჩე­ვენ, ბავ­შვს ისე­თი რამ ვა­ჩუ­ქოთ, რაც მისი გან­ვი­თა­რე­ბის­კენ იქ­ნე­ბა მი­მარ­თუ­ლი. ჩვენ რამ­დე­ნი­მე იდე­ას მო­გა­წო­დებთ, თუ რით შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ხა­როთ ბავ­შვი.

კრაფ­ტი

კრაფ­ტი იგი­ვე ხელ­საქ­მე 21-ე სა­უ­კუ­ნის ტრენ­დია, რომ­ლი­თაც თა­ნაბ­რად ინ­ტე­რეს­დე­ბი­ან ბავ­შვე­ბი­ცა და უფ­რო­სე­ბიც. ბავ­შვებს ძა­ლი­ან მოს­წონთ ხელ­საქ­მე და სი­ა­მოვ­ნე­ბით ერ­თვე­ბი­ან მას­ში ისე, რომ ვერც აც­ნო­ბი­ე­რე­ბენ თუ რამ­დენ ახალ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა­სა და უნარ-ჩვე­ვას იძე­ნენ ამ დროს.

ბავ­შვის მიერ სა­კუ­თა­რი ხე­ლით რა­ი­მეს შექ­მნა არა­მარ­ტო ფან­ტა­ზი­ას ავი­თა­რებს, არა­მედ ბევ­რი სხვა სა­ჭი­რო თვი­სე­ბი­სა და უნარ-ჩვე­ვის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა­ში ეხ­მა­რე­ბა მას. ამი­ტო­მაც აღი­ა­რეს ის ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პო­ზი­ტი­ურ და გან­მა­ვი­თა­რე­ბელ აქ­ტი­ვო­ბად. სი­ზუს­ტე, დაკ­ვირ­ვე­ბა, დე­ტა­ლებ­ში გარ­კვე­ვა, შე­დე­გის­კენ სწრაფ­ვა - სწო­რედ ამ უნა­რებს იყე­ნებს ბავ­შვი ხელ­საქ­მი­სას.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ცალ­სა­ხაა, რომ თუ ბავ­შვს კრაფ­ტის ნივ­თებს აჩუ­ქებთ, ამით მას ძა­ლი­ან გა­ა­ხა­რებთ და ამავდრო­უ­ლად მის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზეც პო­ზი­ტი­ურ გავ­ლე­ნას იქო­ნი­ებთ.

წიგ­ნი

წიგ­ნი ადა­მი­ა­ნის სა­უ­კე­თე­სო მე­გო­ბა­რია და რაც მალე მოხ­დე­ბა და­მე­გობ­რე­ბა, მით უკე­თე­სი. წიგ­ნე­ბი ადა­მი­ანს უვი­თა­რე­ბენ ფან­ტა­ზი­ას და მრა­ვალ­ფე­რო­ვან შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბებს, ემო­ცი­ებს, გან­ცდებს ანი­ჭე­ბენ.

კარ­გია, რო­დე­საც ბავ­შვი ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან­ვე აღიქ­ვამს წიგნს, რო­გორც მნიშ­ვნე­ლო­ვან სა­ჩუ­ქარს. ამი­ტომ ყუ­რა­დღე­ბით და გე­მოვ­ნე­ბით შე­ურ­ჩი­ეთ სა­ბავ­შვო ლი­ტე­რა­ტუ­რა და აქ­ცი­ეთ წიგ­ნი მის საყ­ვა­რელ სა­ჩუქ­რად.

ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე სა­ბავ­შვო წიგ­ნე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნია. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ ბოლო პე­რი­ოდ­ში ბევ­რი ქარ­თვე­ლი ავ­ტო­რიც გა­აქ­ტი­ურ­და და უამ­რა­ვი სა­ინ­ტე­რე­სოდ ილუსტრი­რე­ბუ­ლი ლექ­სე­ბი­სა თუ ზღაპ­რე­ბის კრე­ბუ­ლი იბეჭ­დე­ბა.

სა­თა­მა­შო

რა უყ­ვარს ბავ­შვს ყვე­ლა­ზე მე­ტად? თა­მა­ში. თუმ­ცა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ბავ­შვს თა­ვი­დან­ვე ისე­თი თა­მა­შე­ბი შევ­თა­ვა­ზოთ, რომ­ლე­ბიც მის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე პო­ზი­ტი­უ­რად იმოქ­მე­დებს. მა­გა­ლი­თად, ასე­თია: ფაზ­ლე­ბი, ლეგო, სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი. ისი­ნი სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში ბავ­შვის გარ­თო­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა. ბავ­შვე­ბი თა­მა­შე­ბი­თაც უამ­რავ რა­მეს სწავ­ლო­ბენ. ბევ­რი მათ­გა­ნი სწო­რედ თა­მა­შე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით ეუფ­ლე­ბა სხვა­დას­ხვა უცხო ენას, გე­ოგ­რა­ფი­ას, ინ­ტე­რეს­დე­ბი­ან სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნე­ბით. ეს ინ­ტე­რე­სე­ბი კი დროს­თან ერ­თად ფარ­თოვ­დე­ბა და სა­ბო­ლო­ოდ ბავ­შვი ფარ­თო მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნად ყა­ლიბ­დე­ბა.

ფსი­ქო­ლო­გე­ბის რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, გირ­ჩევთ ბავ­შვს სა­ჩუ­ქა­რი სწო­რედ ამ სამი კა­ტე­გო­რი­ი­დან შე­ურ­ჩი­ოთ. მათი შე­ძე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია წიგ­ნე­ბი­სა და სა­თა­მა­შო­ე­ბის მა­ღა­ზი­ებ­ში. თუმ­ცა, რო­გორ გა­ვარ­კვი­ეთ ყვე­ლაფ­რი ერთ სივ­რცე­ში­ცაა ხელმსაწ­ვდო­მი. ეს არის „ბიბ­ლუ­სი“, რო­მე­ლიც წიგ­ნე­ბის, გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი სა­თა­მა­შო­ე­ბი­სა და კრაფ­ტის ფარ­თო ასო­ტი­მენტს გთა­ვა­ზობთ. აღა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ ამ ყვე­ლაფ­რის შე­ძე­ნა სახ­ლი­დან გა­უს­ვლე­ლად, biblusi.ge-ზეა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.