#გაიყოლე და იკითხე ყველგან - მცირე ფორმატის წიგნები, რომლებსაც ყველგან მოათავსებთ - ბიბლუსი
#გაიყოლე და იკითხე ყველგან - მცირე ფორმატის წიგნები, რომლებსაც ყველგან მოათავსებთ

ზა­ფხუ­ლის ცხელ დღე­ებ­ში სა­ცობ­ში ყოფ­ნა­ზე ცუდი არა­ფე­რია. თუმ­ცა ეს თბი­ლი­სუ­რი რე­ა­ლო­ბის გარ­და­უ­ვა­ლი ნა­წი­ლია. ამ დროს სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის თვა­ლი­ე­რე­ბა და სხვე­ბის დას­ვე­ნე­ბის ფო­ტო­ე­ბის ყუ­რე­ბა კი ადა­მი­ა­ნის ნერ­ვებ­ზე უა­რე­სად მოქ­მე­დებს. ამ შემ­თხვე­ვა­ში სა­უ­კე­თე­სო გა­მო­სა­ვა­ლი კი­თხვაა. წიგ­ნი ხომ ადა­მი­ა­ნის სა­უ­კე­თე­სო მე­გო­ბა­რია და სწო­რედ ის და­ეხ­მა­რე­ბა ზა­ფხუ­ლის ცხე­ლი დღე­ე­ბის სირ­თუ­ლე­ე­ბის მარ­ტი­ვად გა­და­ტა­ნა­შიც.

თუმ­ცა სქელ­ტა­ნი­ა­ნი წიგ­ნე­ბის თან ტა­რე­ბა და სამ­სა­ხუ­რის­კენ მი­მა­ვალ გზა­ზე კი­თხვა ად­ვი­ლი საქ­მე ნამ­დვი­ლად არაა. სწო­რედ ამი­ტომ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L-მა“ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად იზ­რუ­ნა მკი­თხვე­ლე­ბის ინ­ტერ­სე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ზე და გა­მოს­ცა მცი­რე ფორ­მა­ტის წიგ­ნე­ბი სე­რი­ის „ერთი მო­თხრო­ბის“ ფარ­გლებ­ში.

#გა­ი­ყო­ლე - ეს კი იმ კამ­პა­ნი­ის სა­ხელ­წო­დე­ბაა, რომ­ლე­ბიც ადა­მი­ა­ნებს მო­უ­წო­დებს თან გა­ი­ყო­ლონ წიგ­ნე­ბი და იკი­თხონ ყველ­გან, სა­დაც ეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია. „პა­ლიტ­რა L-ის“ მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რის თაკო ახვლე­დი­ა­ნის გან­მარ­ტე­ბით, პრო­ექ­ტი „ერთი მო­თხრო­ბა“ კი­თხვის მაქ­სი­მა­ლუ­რად ხელ­შე­წყო­ბას ისა­ხავს მიზ­ნად.

„მომ­ხმა­რე­ბელს მცი­რე ფორ­მა­ტის წიგ­ნე­ბი შევ­თა­ვა­ზეთ, რომ­ლე­თა თან წა­ღე­ბაც მარ­ტი­ვია და ადა­მი­ანს შორ თუ ახლო გზა­ზე მგზავ­რო­ბას უმარ­ტი­ვებს, უხა­ლი­სებს. ამა­ვე მიზ­ნით, წა­მო­ვი­წყეთ ახა­ლი კამ­პა­ნი­აც - #გა­ი­ყო­ლე. სე­რი­ის ფარ­გლებ­ში ქარ­თვე­ლი და უცხო­უ­რი ავ­ტო­რე­ბის 45 წიგ­ნია და­ბეჭ­დი­ლი. მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნი ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბის და ინ­ტე­რე­სე­ბის მქო­ნე მკი­თხველს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს, რომ მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნე­ბი შე­არ­ჩი­ოს და მგზავ­რო­ბის დამ­ღლე­ლი პრო­ცე­სი სა­სი­ა­მოვ­ნოდ აქ­ცი­ოს,“ - გან­მარ­ტავს თაკო ახვლე­დი­ა­ნი.

პრო­ექტ „ერთი მო­თხრო­ბის“გა­მო­ცე­მა „პა­ლიტ­რაL-მა” 2017 წელს და­ი­წყო და ამ სე­რი­ის ფარ­გლებ­ში უკვე 45 მცი­რე ზო­მის წიგ­ნი და­ი­ბეჭ­და. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში გა­მო­ცე­მულ წიგ­ნებს შო­რის შეხ­ვდე­ბით რო­გორც მსოფ­ლიო კლა­სი­კოს­თა, ასე­ვე ქარ­თველ მწე­რალ­თა მო­თხრო­ბებს. გარ­და ამი­სა, „ერთი მო­თხრო­ბა“ უც­ნო­ბი ავ­ტო­რე­ბის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ა­საც ემ­სა­ხუ­რე­ბა და მკი­თხველს ახა­ლი მწერ­ლე­ბის გაც­ნო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა­საც აძ­ლევს.