Buyოლოგია - ის რაც ყველა მარკეტერმა და გაყიდვების სპეციალისტმა უნდა იცოდეს - ბიბლუსი
Buyოლოგია - ის რაც ყველა მარკეტერმა და გაყიდვების სპეციალისტმა უნდა იცოდეს

ადა­მი­ა­ნი ყო­ველ­დღი­უ­რად რა­ღა­ცას ყი­დუ­ლობს. ამ პრო­ცეს­ში კი მთა­ვა­რი ტვი­ნია, რო­მე­ლიც მუდ­მი­ვად აგ­რო­ვებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას ამა თუ იმ პრო­დუქ­ტის შე­სა­ხებ და მათი გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბის შე­დე­გად იღებს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას. თუმ­ცა კონ­კრე­ტუ­ლად რა გა­ნა­პი­რო­ბებს ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, ეს დღეს­დღე­ო­ბით მარ­კე­ტე­რე­ბის ინ­ტე­რე­სის სა­გა­ნია. სა­მომ­ხმა­რებ­ლო კვლე­ვებ­ზე უამ­რა­ვი დრო­ი­თი და ფი­ნან­სუ­რი რე­სურ­სი იხარ­ჯე­ბა და მას ნე­ი­რო­მარ­კე­ტინ­გი შე­ის­წავ­ლის. ის სა­მე­დი­ცი­ნო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ზე დაყ­რდნო­ბით სწავ­ლობს ტვი­ნის რე­აქ­ცი­ებს მარ­კე­ტინ­გულ სტი­მუ­ლებ­ზე.

„მოდი, თვა­ლი გა­ვუს­წო­როთ უბ­რა­ლო ჭეშ­მა­რი­ტე­ბას: ყვე­ლა­ნი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი ვართ. შო­პინ­გი ჩვე­ნი ყო­ველ­დღი­უ­რი ცხოვ­რე­ბის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლია და მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს, რას ვყი­დუ­ლობთ - მო­ბი­ლურ ტე­ლე­ფონს, ნა­ო­ჭე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო შვე­ი­ცა­რი­ულ კრემ­სა თუ Coca-Cola-ს. ჩვენ ყო­ველ­დღი­უ­რად ათო­ბით (ან სუ­ლაც ასო­ბით) შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა თუ სა­რეკ­ლა­მო გზავ­ნი­ლი გვაც­ვი­ვა თავ­ზე. სა­ტე­ლე­ვი­ზიო რეკ­ლა­მა, ქუ­ჩის ბილ­ბორ­დე­ბი, ინ­ტერ­ნეტ­ბა­ნე­რე­ბი, ვიტ­რი­ნებ­ში გა­მოკ­რუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბი... ყო­ველ­დღი­უ­რად გვეს­მის ბრენ­დე­ბის სა­ხელ­წო­დე­ბე­ბი და ბრენ­დე­ბის შე­სა­ხებ ცნო­ბე­ბი, მაგ­რამ განა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ინ­ფორ­მა­ცი­ის ამ ნი­აღ­ვარ­ში თუნ­დაც რამ­დე­ნი­მე და­სა­ხე­ლე­ბის და­მახ­სოვ­რე­ბა?

რა ფაქ­ტო­რე­ბი გან­სა­ზღვრავს, რო­მე­ლი ინ­ფორ­მა­ცია და­ი­ლე­ქე­ბა მეხ­სი­ე­რე­ბა­ში და რო­მე­ლი აღ­მოჩ­ნდე­ბა ჩვე­ნი გო­ნე­ბის სა­წარ­მოო ნარ­ჩე­ნე­ბის ნა­გავ­საყ­რელ­ზე, სა­დაც იმ­ტვე­რე­ბა Huggies- რეკ­ლა­მე­ბი და მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის გან­კუთ­ვნი­ლი სხვა უფე­რუ­ლი გზავ­ნი­ლე­ბი?

ეს ამო­ნა­რი­დი კი არის მარ­ტინ ლინდსტრო­მის წიგ­ნი­დან „Buy-ოლო­გია“ - მითი და რე­ა­ლო­ბა იმის თა­ო­ბა­ზე, რა­ტომ ვყი­დუ­ლობთ. მარ­ტინ ლინდსტრო­მის ეს წიგ­ნი ქარ­თულ ენა­ზე ბიზ­ნეს­ლი­ტე­რა­ტუ­რის პრო­ექტ „ლურ­ჯი ოკე­ა­ნის“ ფარ­გლებ­ში გა­მო­ი­ცა.

წიგ­ნის კონ­სულ­ტან­ტი PSP-ს მარ­კე­ტინ­გის დი­რექ­ტო­რი, თორ­ნი­კე გუ­რუ­ლია, რო­მე­ლიც წიგნს ასე ახა­სი­ა­თებს: „მარ­ტინ ლინდსტრო­მის წიგ­ნი „BUY-ოლო­გია“ იმის შე­სა­ხებ მოგ­ვი­თხრობს, თუ რა ხდე­ბა ჩვენს ტვინ­ში, როცა ყიდ­ვის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას ვი­ღებთ. ბევრ ჩვენ­განს ალ­ბათ შე­უმ­ჩნე­ვია, რომ თუ ცუდ ხა­სი­ათ­ზე ვართ, უფრო მეტს ვყი­დუ­ლობთ. არ­სე­ბობს მო­საზ­რე­ბა, რომ ცუდ ხა­სი­ათ­ზე ყოფ­ნი­სას ადა­მი­ა­ნებს თვით­შე­ფა­სე­ბის უნა­რი უქ­ვე­ით­დე­ბათ, ხოლო ყიდ­ვით ადა­მი­ა­ნის თვით­შე­ფა­სე­ბა მაღ­ლა იწევს. ყიდ­ვის დროს დო­პა­მი­ნი გა­მო­ი­ყო­ფა, რო­მე­ლიც ადა­მი­ან­ში ბედ­ნი­ე­რე­ბის შეგ­რძნე­ბას იწ­ვევს. ასე რომ, ყიდ­ვის პრო­ცე­სი ბევრ ადა­მი­ან­ში ბედ­ნი­ე­რე­ბას აღ­ვი­ვებს. წიგ­ნი სა­ინ­ტე­რე­სოა ყვე­ლას­თვის, ვინც მარ­კე­ტინ­გის, გა­ყიდ­ვე­ბის, პრო­დუქ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის, დი­ზა­ი­ნის, პი­ა­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მუ­შა­ობს, და არა მარ­ტო მათ­თვის. წიგ­ნის კი­თხვი­სას გა­ნა­ვი­თა­რებთ იდე­ებს და გა­ეც­ნო­ბით ხრი­კებს, თუ რო­გორ შე­გიძ­ლი­ათ გა­ყი­დოთ უფრო მეტი და რო­გორ გა­ნა­ვი­თა­როთ ბიზ­ნე­სი. და თუ თქვენ არა­ფერს ყი­დით, იმის იდეა მა­ინც გა­გიჩ­ნდე­ბათ, რო­გორ შექ­მნათ სა­კუ­თა­რი თა­ვის­გან ბრენ­დი, რო­მელ­საც რაც უფრო ძვი­რად გა­ყი­დით, უფრო მეტ ფულს იშო­ვით,“ - გან­მარ­ტავს თორ­ნი­კე გუ­რუ­ლი.

ვი­ცით, რა­ტომ ვყი­დუ­ლობთ ამა თუ იმ ნივთს? რა ზე­მოქ­მე­დებს სი­ნამ­დვი­ლე­ში ჩვენს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა­ზე? თვალ­ში სა­ცე­მი რეკ­ლა­მე­ბი, მყვი­რა­ლა სლო­გა­ნე­ბი თუ გა­დამ­დე­ბი ტექ­სტე­ბი და მე­ლო­დი­ე­ბი? თუ ყიდ­ვის შე­სა­ხებ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას ქვეც­ნო­ბი­ე­რად, ანუ ისე ვი­ღებთ, რომ ამას ვერც კი ვი­აზ­რებთ?

ამ კი­თხვებ­ზე პა­სუხს სწო­რედ მარ­ტინ ლინდსტრო­მის წიგნ­ში გა­ეც­ნო­ბით. დას­კვნე­ბი და სა­ო­ცა­რი აღ­მო­ჩე­ნე­ბი ავ­ტორ­მა სამ­წლი­ა­ნი ინო­ვა­ცი­უ­რი კვლე­ვის სა­ფუძ­ველ­ზე გა­ა­კე­თა. ამ კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი ეჭვქვეშ აყე­ნებს დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში დამ­კვიდ­რე­ბულ მრა­ვალ წარ­მოდ­გე­ნას იმის შე­სა­ხებ, თუ რა გვი­ჩენს ინ­ტე­რესს და რა გვა­ი­ძუ­ლებს ამა თუ იმ პრო­დუქ­ტის ყიდ­ვას.

6 დე­კემ­ბერს, 19:00 სა­ათ­ზე, სას­ტუმ­რო ბილტმორ­ში, ბიზ­ნეს­ღო­ნის­ძი­ე­ბა და წიგ­ნის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ი­მარ­თე­ბა სა­ხელ­წო­დე­ბით: "Buy•ოლო­გია - ანუ, რა­ტომ ვყი­დუ­ლობთ“

ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე წიგნს მისი კონ­სულ­ტან­ტი და PSP-ს მარ­კე­ტინ­გის დი­რექ­ტო­რი, თორ­ნი­კე გუ­რუ­ლი წა­რად­გენს, რო­მე­ლიც ასე­ვე ისა­უბ­რებს თე­მებ­ზე:

ნე­ი­რო­მარ­კე­ტინ­გი და მისი როლი გა­ყიდ­ვებ­ში;

ნე­ი­რო­მარ­კე­ტინ­გუ­ლი კვლე­ბე­ბი და სა­ინ­ტე­რე­სო მა­გა­ლი­თე­ბი.

ივენ­თის მე­ო­რე სპი­კე­რია თა­თია ტუ­რაშ­ვი­ლი PhD - ფსი­ქო­ლო­გი­ის დოქ­ტო­რი, ორ­გა­ნი­ზა­ცი­უ­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­ის ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი, პო­ზი­ტი­უ­რი ფსი­ქო­ლო­გი. აქვს უმაღ­ლეს სას­წავ­ლე­ბელ­ში და ბიზ­ნესტრე­ნე­რად მუ­შა­ო­ბის 15 წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა. ისა­უბ­რებს თე­მა­ზე, თუ რო­გორ მო­ვემ­ზა­დოთ კლი­ენ­ტებ­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბის და­წყე­ბამ­დე.

გან­ხი­ლუ­ლი სა­კი­თხე­ბი: რა­ტომ ვერ ყი­დი­ან და რა­ტომ არ ყი­დუ­ლო­ბენ, NLP-ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი მიდ­გო­მა;

რო­გორ მო­ვემ­ზა­დო მო­ლა­პა­რა­კე­ბამ­დე და გან­ვსა­ზღვრო ჩემი “Batna”;

რა სტრა­ტე­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა ეფექ­ტუ­რი სხვა­დას­ხვა მო­ლა­პა­რა­კე­ბი­სას;

რა ტი­პის კლი­ენ­ტე­ბი არ­სე­ბობს და რო­გო­რია მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სტი­ლი.

ღო­ნის­ძი­ე­ბის ბმუ­ლი: https://www.facebook.com/events/1938469023126231/